Få hjälp för att lösa en entreprenadtvist

Att hamna i en tvist kan ses som ett svårlöst hinder att komma över. Tar man hjälp av erfarna jurister kan man lösa en entreprenadtvist på bästa sätt.

När man ska göra en byggnation behöver olika parter vara inblandade i olika projekt. En beställare av projektet har ofta en vision om projektet. Det ska göras på ett visst sätt och i en viss ordning. Det ska även se ut på ett speciellt sätt i den visionen de har. Då kan det vara svårt att ta när entreprenaden gör på ett annat sätt än visionen.

Det kan handla om att det inte går att göra rätt på grund av säkerheten. Det kan också vara saker som behöver göras i en annan ordning för att det ska bli rätt i slutändan. Sådant här kan skapa stora problem i kommunikation och avtal mellan beställaren och entreprenören.

Entreprenadtvist kan lösas med juridik

Många försöker lösa en tvist själva men kommer oftast att inse att de sitter fast. Ingen kommer att ge sig och man får istället en snårig konflikt. Då är det bättre att anlita juridisk kompetens som kan hjälpa till att få en lösning på problemet för alla parter.

Anlitar man Sipia så vet man att det finns juridisk kompetens som kan hjälpa till att rådgöra och lösa konflikten. Många gånger är det små missförstånd som bygger upp stora konflikter. Med hjälp av juridisk kompetens kommer man få raka rör mellan entreprenör och beställare. Vilket kommer att resultera i en smidigare kommunikation och byggprocess.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Misshandel – ett samhällsproblem som kan motverkas

Misshandel kan handla om allt från våld i nära relationer, både fysisk och psykisk, till oprovocerat våld på offentliga platser, som alla är stora problem.

Misshandel som företeelse är ett stort problem i samhället och även ett brett begrepp. För den som hör ordet misshandel kan det leda tankarna till allt från att ett antal förövare ger sig på en värnlös person på gatan, till en förälder som utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld.

Oavsett vad man gör för association till ordet misshandel, så är nog de allra flesta överens om att det är ett problem och att det kan få både kort- och långsiktiga konsekvenser. Den här texten kommer att nämna några teorier kring begreppet och preventiva lösningar på de problem som annars kan uppstå.

Vad orsakar att man som vuxen utsätter andra för misshandel?

Man kan upptäcka eventuella våldsamma tendenser hos individer redan under barnstadiet. Har individen exempelvis uppvisat tendenser att vilja skada djur, finns det risk att detta beteende utvecklas till att man senare i livet utövar våld även mot människor.

Somliga forskare tror att man med hjälp av så kallad djurterapi kan få dessa våldsamma tendenser att klinga av om barnet skapar en varm relation till ett djur. Då är risken mindre att man vill skada det. Att på ett tidigt stadium uppmärksamma och behandla våldsamt beteende eller tendenser till våldsamt beteende kan göra att man på sikt minskar våldet i samhället, enkelt uttryckt.

Misshandel som ärvt beteende och hur man motverkar det

Mycket tyder också på att våldet i en familj kan “gå i arv”, det vill säga att ett barn som själv vuxit upp i en miljö där det utövas våld löper större risk att själv utveckla ett våldsamt beteende. Det här är dock ingen exakt vetenskap.

Genom att medverka till att skapa goda, positiva relationer till andra människor kan man också bidra till ett tryggare samhälle där våldet blir mindre närvarande och fler människor känner sig säkrare.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: misshandel.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Det viktigaste du kan lära dig från rådgivning om GDPR

Det finns många saker som kan hålla en företagare vaken om nätterna. Budget, inflation … Men värst är nog GDPR! Rådgivning om GDPR hjälper dig att göra rätt.

Många företag fick skrämselhicka när GDPR infördes 2018. Även om regelverket faktiskt inte skilde sig särskilt mycket från lagen som gällde dessförinnan, personuppgiftslagen, ändrade GDPR på hur de flesta såg på hanteringen av personuppgifter. För företag blev skillnaden stor med tanke på de viten som nu kan utfärdas. Plötsligt kostade det pengar att göra fel – mycket pengar!

Dataskyddslagen har varit krånglig att sätta sig in i sedan den infördes och många företagare känner ett stort behov av rådgivning inom GDPR. Man är skyldig att ta reda på vilka lagar och regler som gäller inom det område som man verkar. De flesta hanterar någon form av personuppgifter, inte minst om sina kunder. Privatpersoner har starka rättigheter inom EU vad gäller sina personuppgifter.

Rådgivning om GDPR – hitta rätt i djungeln

En grund i dataskyddslagstiftningen är att det inte är tillåtet att hantera personuppgifter om man inte har rätt till det. Det kan låta väldigt krångligt när man är en företagare. Vad innebär till exempel att man har rätt att hantera personuppgifter? Måste man samla in samtycken från kunderna bara för att kunna skicka en faktura? Ibland kan man tro att det har gått så långt när man klickar i “ja, tack” till nästa kaka på webben.

Faktum är att det finns många olika lagstiftningar som påverkar hanteringen av personuppgifter, inte bara GDPR eller Dataskyddslagen. Ett företag kan till exempel ha rätt att hantera personuppgifter för att kunna fullfölja ekonomiska skyldigheter eller vid så kallade intresseavvägningar. Det är dock alltid viktigt att dokumentera dessa skyldigheter och avvägningar, eftersom man måste kunna redogöra för dem vid en incident eller tillsyn.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En guide till ensam vårdnad: När, varför och hur

Barnets väl och ve är det primära fokuset i alla vårdnadsbeslut. Oftast innebär det bästa för barnet att ha båda föräldrarna i sitt liv. Men det finns situationer där det inte är optimalt, och i dessa fall kan ensam vårdnad komma på tal.

När ett ogift par får barn är modern den automatiska vårdnadshavaren, om inte en gemensam vårdnadsanmälan görs till kommunens socialtjänst. Om föräldrarna däremot är gifta delar de automatiskt vårdnaden av barnet. Vid skilsmässor går det ofta att lösa det praktiska med växelvis boende och gemensam vårdnad, vilket i många fall kan vara det bästa för barnet.

När ensam vårdnad kan bli aktuell

Det finns tillfällen då en av föräldrarna anses olämplig som vårdnadshavare. Detta kan bero på allvarliga psykiska problem, missbruk, eller andra livsförhållanden som anses skadliga för barnet. Ibland kan brist på samarbetsförmåga mellan föräldrarna vara så påtaglig att ensam vårdnad bedöms vara det bästa för barnet. I dessa situationer kan vårnadstvister uppstå, och beslutet om ensam vårdnad fattas.

Att ansöka om ensam vårdnad bör aldrig baseras på personliga känslor av bitterhet mot den andra föräldern. Barnets bästa måste alltid prioriteras. En förälder kan frivilligt överlåta vårdnaden till den andra. För detta kontaktas socialtjänstens familjerättsenhet för att upprätta ett avtal. Om överenskommelse inte kan nås genom samarbetssamtal, kan en stämningsansökan om vårdnad lämnas in till tingsrätten. Om den andra föräldern motsätter sig blir det startskottet för en vårdnadstvist.

Det är viktigt att komma ihåg att även om en förälder får ensam vårdnad, betyder det inte att den andra föräldern förlorar rätten att träffa sitt barn. Umgängesrätten finns kvar, förutsatt att det ligger i barnets intresse. Varje beslut bör alltid fokusera på barnets bästa.

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Tryggare transaktioner med en erfaren fastighetsjurist i Göteborg

Att sälja eller köpa en bostad i dagens komplexa marknad är långt ifrån enkelt. Men med hjälp av en kvalificerad fastighetsjurist i Göteborg kan du säkerställa att din affär eller ditt köp går smidigt och tryggt framåt.

Värdet av att anlita en pålitlig fastighetsjurist kan inte underskattas. Genom att engagera en expert inom området kan du undvika de komplikationer som ofta kan uppstå vid bostadstransaktioner. Många människor har genom åren köpt och sålt bostäder, men det betyder inte att processen är utan utmaningar. För att undvika obehagliga överraskningar och säkerställa att alla aspekter hanteras korrekt är det en klok idé att samarbeta med en fastighetsjurist vid fastighetstvist.

Att anlita en jurist som är specialiserad inom fastighetsrätt kan göra hela skillnaden. Genom att fokusera på just detta område kan en fastighetsjurist i Göteborg säkerställa att både köparen och säljaren känner sig trygga genom hela processen. Dessutom är det alltid en tröst att ha en kunnig expert att vända sig till om några problem skulle dyka upp längs vägen, vilket inte är ovanligt vid bostadstransaktioner.

Expertis över ett brett spektrum av områden

Reglerna och lagarna som omger fastighetsaffärer kan vara förvirrande och komplicerade. Det är därför både förväntat och förståeligt att varken vanliga individer eller ens jurister kan vara experter inom allt. Denna specialisering är precis det som gör fastighetsjurister i Göteborg oumbärliga när det kommer till att säkerställa framgångsrika och korrekta transaktioner.

Inom fastighetsjuridik finns en mängd områden där en kunnig fastighetsjurist kan erbjuda ovärderlig assistans. Oavsett om det gäller försäljning av fastigheter, upprättande av hyresavtal, förvärv av fastigheter eller andra relaterade ärenden, är det en fastighetsjurist som kan guida dig genom processen. Att ha tillgång till deras kunskap och rådgivning kan göra hela skillnaden när du står inför viktiga beslut gällande din bostad.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vårdnadstvist Stockholm – viktigt att veta

Att antalet vårdnadstvister i Sverige ökat under senare år ett faktum och en anledning till detta spås vara att man kan ange samarbetsproblem som ett skäl till varför man som vårdnadshavare vill söka ensam vårdnad och inleda en vårdnadstvist i Stockholm. 

Det handlar om ett relativt diffust begrepp som kan misstolkas och användas lite väl godtyckligt. Att den andra vårdnadshavaren missar en lämning av barnen är under all kritik – men är det verkligen skäl för att inleda en vårdnadstvist i Stockholm? 

Det är givetvis något som avgörs från fall till fall, men i många fall så kan man se en vårdnadstvist i Stockholm handla om någonting annat än att den andre vårdnadshavaren är olämplig och inte erbjuder en stabil, trygg och hälsosam miljö för barnen att vistas i. 

Samarbetssamtal kan vara lösningen 

Många vårdnadstvister är nödvändiga, andra kan ofta lösas genom konstruktiva samarbetssamtal inom familjerätten. Viktigt att veta är att man alltid utgår från barnens bästa vid en vårdnadstvist i Stockholm och att utgångspunkten i detta är fortsatt gemensam vårdnad. Något som innebär att man också måste leda fram ganska tung bevisning kring den andres lämplighet som vårdnadshavare. 

Påfallande ofta kan nämnda samarbetssamtal vara det som löser upp knutarna och skapa mer konstruktiva lösningar gällande boende, skola och andra saker som rör vårdnaden. 

Anlita en jurist inom familjerätt 

Skulle det däremot handla om en vårdnadstvist i Stockholm där alla andra vägar är stängda och där det de facto finns fog för att man måste söka ensam vårdnad så är rådet att man så snart som möjligt tar professionell hjälp och anlitar en advokat specialiserad på familjerätt. 

Det är viktigt dels sett till att man får en juridisk expertis som kan vinna målet, dels också sett till att man får stöd och stöttning genom en väldigt jobbig process. 

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Fastighetsrätt Eskilstuna – rätt juridisk hjälp 

Många drömmer om att köpa hus och med detta också få allt vad villalivet innebär – mer utrymme, en tomt för barnen att leka på, en trädgård och kanske ett garage. Som villaägare blir man sin egen och tar själv ansvar för olika renoveringar, för underhåll och för framtida byggnationer. 

Det handlar emellertid också om den största affär som många gör i livet, men tyvärr så händer det – allt oftare, ska tilläggas – att det uppstår konflikter efter det att köpet gått igenom. Inte sällan så handlar det om att man som köpare upptäcker fel och brister som säljaren inte har informerat om i samband med överlåtelsen. 

Vid sådana tillfällen behövs ofta en advokat som specialiserat sig på fastighetsrätt. Bor du i Västerås och upplever dessa problem? Anlita en advokat inom fastighetsrätt i Eskilstuna och låt denne undersöka vilka problem som finns – och vilken ersättning du eventuellt kan ha rätt att begära av säljaren till huset. 

Dolda fel – tvister som är svåra att lösa 

Det talande i sammanhanget gällande dolda fel är att motparten sällan är villig att betala eller ta på sig ansvaret. Av givna skäl. Dessutom kan det också vara så att säljaren de facto heller inte varit medveten om problemet. Det kan exempelvis handla om en renovering utförd av en hantverkare som visat sig vara ytterst tvivelaktig gällande exempelvis VVS och el. Det innebär att tredje part – hantverkaren – också dras in i tvisten. 

Klart står att du som köpare har en väldigt långtgående undersökningsplikt i samband med att du köper ett hus. Det stora ansvaret kommer att ligga på dina axlar. Men lika klart står också att du mycket väl kan ha uppfyllt denna plikt och att det problem som upptäcks kan räknas inom ramarna för dolda fel. Ta hjälp av en advokat inom fastighetsrätt i Västerås för att reda ut detta. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Barnets bästa i centrum: vägledning vid separation och vårdnadstvist

När föräldrar går skilda vägar är det barnens välbefinnande som står i centrum för diskussion och överväganden. Det naturliga fokuset på barnens behov innebär att stöd för föräldrar är av yttersta vikt när oenighet uppstår.

Att avsluta en relation är en del av vardagen. Par separerar varje dag, från olika delar av staden – från Rannebergen till Billdal, från Kålltorp till Torslanda. Trots att det är en vanlig händelse är det långt ifrån vardagligt för de involverade; det kan vara en händelse som bara inträffar en eller ett par gånger i livet. Slutet på en relation utgör alltid en kris, och beslutet att gå skilda vägar innebär vanligtvis stora förändringar för familjen. Även om många upplever att det var det rätta beslutet och att livet förbättras avsevärt över tiden, blir situationen sällan enklare eller mindre komplex när barn är inblandade.

Lagens ståndpunkt om vårdnad

Lagen är tydlig och kategorisk när det gäller barnets vårdnad. Lagstiftningen utgår från barnets behov, inte vårdnadshavarens. Barnet har rätt till båda sina föräldrar, inte tvärtom. Detta grundläggande perspektiv bör inte underskattas. Vid en separation är det alltför vanligt att föräldrarnas konflikter tar överhanden, och följderna kan vara att oenighet uppstår kring alla aspekter som rör barnet. Allt från klädsel till kostvanor till skolgång kan bli heta diskussionsämnen.

När relationen brister och de etablerade rutinerna inte längre fungerar kan det till och med bli nödvändigt att söka alternativa lösningar. Det är här som en vårdnadstvist kan komma in i bilden. En vårdnadstvist innefattar inte enbart frågor om umgänge med barnet, utan handlar också om vem som har rätt att fatta beslut angående väsentliga delar av barnets liv, såsom skolgång och bostad. I denna olyckliga situation är det avgörande att föräldrarna har tillgång till juridisk rådgivning och stöd.

Professionell juridisk hjälp i Göteborg

Tyvärr tenderar vårdnadstvister att bli långdragna och komplexa. I vissa fall kan det krävas juridisk expertis för att navigera dessa situationer. För en privatperson utan tidigare juridisk erfarenhet är det sällan enkelt att ha fullständig insikt i rättigheter och rättspraxis. Vid vårdnadstvister finns möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd från staten genom så kallad rättshjälp, för att täcka de legala kostnaderna.

Utfallet av en vårdnadstvist påverkas av en mängd faktorer, och som förälder är det av yttersta vikt att söka rätt hjälp. Hos Stampens Advokatbyrå kan du finna den vägledning och det stöd du behöver. Att arrangera situationen på bästa sätt för ditt barn är både advokatbyråns målsättning och din egen ambition!

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ta juridisk hjälp vid en arvstvist

Ser man till familjerätt som juridisk gren så handlar det om en mer emotionell sådan. Det är skillnad mot att vara jurist med inriktning och specialisering på familjerätt än att vara jurist och syssla endast med affärsjuridik. Båda dessa områden är givetvis komplexa och kräver extrema kunskaper. Skillnaden ligger i att man inom familjerätt också ofta blir mer involverad i sina klienters öde. Ta bara en sådan sak som en arvstvist. 

Det talande för tvister och konflikter inom familjerätt är att de sker mellan personer som i grunden står varandra nära. Det kan, som vid en arvstvist, handla om bråk mellan släktingar och syskon eller som vid en vårdnadstvist handla om att två föräldrar tvistar om det käraste man har i form av sina barn.

 Just en arvstvist är speciell sett till att det handlar om stora känslor. En person – som många älskar – har avlidit och dennes egendom ska också fördelas bland de närstående. Hur denna fördelning ser ut regleras av vår svenska arvsrätt. Den talar om vem som har rätt att ärva och i vilken ordning, men trots detta så blir det ändå konflikter. 

Inte ovanligt att se en arvstvist i samband med ett dödsfall 

En arvstvist är långt ifrån ovanlig och räknas som en av de vanligaste tvisterna inom familjerätt. De stora känslorna i kombination med att det också kan handla om stora ekonomiska värden – hus, bilar, skog, mark och så vidare – kan ta fram det sämsta hos människor. Känner man sig som släkting förfördelad så kan detta leda till att man inleder en arvstvist. 

Viktigt om detta sker är att man direkt också ser till att få juridisk hjälp – oavsett vilken sida man står på. Genom att anlita en advokat inom familjerätt får man dels en person som för ens talan och som sköter all kommunikation, dels så får man också en juridisk kunnig person som kan hjälpa till att reda ut vad som är rätt och fel och som kan medla mellan parterna. Det kan ofta leda till att en arvstvist löses innan den når domstol och att såren inte blir så djupa. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vilket juridiskt ansvar har en cateringfirma? 

Vad krävs egentligen för att få bedriva cateringverksamheten? Det viktigaste är att man har ett eget kök för tillagning av maten och att man uppfyller de krav på hygien och hantering av livsmedel som finns. Du som tänkt dig att ha catering för företag – eller exempelvis för fester och olika tillställningar – måste alltså först och främst se till att du erhåller detta tillstånd innan du går vidare. 

Ett serveringstillstånd krävs och för att detta ska ges så måste man även uppfylla de krav som finns gällande exempelvis brandsäkerhet. Först då detta tillstånd erhållits kan man gå vidare och fokusera på catering för företag

Catering – en bransch i utveckling 

Catering har blivit en alltmer populär lösning och detta bevisas av att det också startat fler verksamheter inom området. Ur ett mer positivt perspektiv så har detta drivit på utvecklingen framåt: dagens catering är inte den trista, skolmatsliknande lösning det än gång var. 

Tvärtom. Numera så är catering spännande, välsmakande och ytterst prisvärt. Dessutom handlar det om en flexibel tjänst där du som beställare har alla möjligheter i världen att komponera en meny som verkligen passar den typ av tillställning du ska anordna. Catering för företag, exempelvis, har kommit att bli det givna valet i samband med konferenser och annat. 

Undersök alltid företaget innan 

Negativt dock är att det finns en väldigt varierande kvalitet mellan olika utförare och att man ser att exempelvis olika tvister både vad gäller kvaliteten på maten, priset och brist på service kommit att öka. 

Det gör att du som beställare måste göra läxan på ett helt annat sätt än tidigare. Du måste undersöka företaget du funderar på att anlita för catering, du måste kontrollera tillstånd och exempelvis vara noga med referenser. Det finns all anledning att välja catering, men det är ett val som måste ske med omsorg! 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik