Vårdnadstvist Stockholm – viktigt att veta

Att antalet vårdnadstvister i Sverige ökat under senare år ett faktum och en anledning till detta spås vara att man kan ange samarbetsproblem som ett skäl till varför man som vårdnadshavare vill söka ensam vårdnad och inleda en vårdnadstvist i Stockholm. 

Det handlar om ett relativt diffust begrepp som kan misstolkas och användas lite väl godtyckligt. Att den andra vårdnadshavaren missar en lämning av barnen är under all kritik – men är det verkligen skäl för att inleda en vårdnadstvist i Stockholm? 

Det är givetvis något som avgörs från fall till fall, men i många fall så kan man se en vårdnadstvist i Stockholm handla om någonting annat än att den andre vårdnadshavaren är olämplig och inte erbjuder en stabil, trygg och hälsosam miljö för barnen att vistas i. 

Samarbetssamtal kan vara lösningen 

Många vårdnadstvister är nödvändiga, andra kan ofta lösas genom konstruktiva samarbetssamtal inom familjerätten. Viktigt att veta är att man alltid utgår från barnens bästa vid en vårdnadstvist i Stockholm och att utgångspunkten i detta är fortsatt gemensam vårdnad. Något som innebär att man också måste leda fram ganska tung bevisning kring den andres lämplighet som vårdnadshavare. 

Påfallande ofta kan nämnda samarbetssamtal vara det som löser upp knutarna och skapa mer konstruktiva lösningar gällande boende, skola och andra saker som rör vårdnaden. 

Anlita en jurist inom familjerätt 

Skulle det däremot handla om en vårdnadstvist i Stockholm där alla andra vägar är stängda och där det de facto finns fog för att man måste söka ensam vårdnad så är rådet att man så snart som möjligt tar professionell hjälp och anlitar en advokat specialiserad på familjerätt. 

Det är viktigt dels sett till att man får en juridisk expertis som kan vinna målet, dels också sett till att man får stöd och stöttning genom en väldigt jobbig process. 

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Fastighetsrätt Eskilstuna – rätt juridisk hjälp 

Många drömmer om att köpa hus och med detta också få allt vad villalivet innebär – mer utrymme, en tomt för barnen att leka på, en trädgård och kanske ett garage. Som villaägare blir man sin egen och tar själv ansvar för olika renoveringar, för underhåll och för framtida byggnationer. 

Det handlar emellertid också om den största affär som många gör i livet, men tyvärr så händer det – allt oftare, ska tilläggas – att det uppstår konflikter efter det att köpet gått igenom. Inte sällan så handlar det om att man som köpare upptäcker fel och brister som säljaren inte har informerat om i samband med överlåtelsen. 

Vid sådana tillfällen behövs ofta en advokat som specialiserat sig på fastighetsrätt. Bor du i Västerås och upplever dessa problem? Anlita en advokat inom fastighetsrätt i Eskilstuna och låt denne undersöka vilka problem som finns – och vilken ersättning du eventuellt kan ha rätt att begära av säljaren till huset. 

Dolda fel – tvister som är svåra att lösa 

Det talande i sammanhanget gällande dolda fel är att motparten sällan är villig att betala eller ta på sig ansvaret. Av givna skäl. Dessutom kan det också vara så att säljaren de facto heller inte varit medveten om problemet. Det kan exempelvis handla om en renovering utförd av en hantverkare som visat sig vara ytterst tvivelaktig gällande exempelvis VVS och el. Det innebär att tredje part – hantverkaren – också dras in i tvisten. 

Klart står att du som köpare har en väldigt långtgående undersökningsplikt i samband med att du köper ett hus. Det stora ansvaret kommer att ligga på dina axlar. Men lika klart står också att du mycket väl kan ha uppfyllt denna plikt och att det problem som upptäcks kan räknas inom ramarna för dolda fel. Ta hjälp av en advokat inom fastighetsrätt i Västerås för att reda ut detta. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Barnets bästa i centrum: vägledning vid separation och vårdnadstvist

När föräldrar går skilda vägar är det barnens välbefinnande som står i centrum för diskussion och överväganden. Det naturliga fokuset på barnens behov innebär att stöd för föräldrar är av yttersta vikt när oenighet uppstår.

Att avsluta en relation är en del av vardagen. Par separerar varje dag, från olika delar av staden – från Rannebergen till Billdal, från Kålltorp till Torslanda. Trots att det är en vanlig händelse är det långt ifrån vardagligt för de involverade; det kan vara en händelse som bara inträffar en eller ett par gånger i livet. Slutet på en relation utgör alltid en kris, och beslutet att gå skilda vägar innebär vanligtvis stora förändringar för familjen. Även om många upplever att det var det rätta beslutet och att livet förbättras avsevärt över tiden, blir situationen sällan enklare eller mindre komplex när barn är inblandade.

Lagens ståndpunkt om vårdnad

Lagen är tydlig och kategorisk när det gäller barnets vårdnad. Lagstiftningen utgår från barnets behov, inte vårdnadshavarens. Barnet har rätt till båda sina föräldrar, inte tvärtom. Detta grundläggande perspektiv bör inte underskattas. Vid en separation är det alltför vanligt att föräldrarnas konflikter tar överhanden, och följderna kan vara att oenighet uppstår kring alla aspekter som rör barnet. Allt från klädsel till kostvanor till skolgång kan bli heta diskussionsämnen.

När relationen brister och de etablerade rutinerna inte längre fungerar kan det till och med bli nödvändigt att söka alternativa lösningar. Det är här som en vårdnadstvist kan komma in i bilden. En vårdnadstvist innefattar inte enbart frågor om umgänge med barnet, utan handlar också om vem som har rätt att fatta beslut angående väsentliga delar av barnets liv, såsom skolgång och bostad. I denna olyckliga situation är det avgörande att föräldrarna har tillgång till juridisk rådgivning och stöd.

Professionell juridisk hjälp i Göteborg

Tyvärr tenderar vårdnadstvister att bli långdragna och komplexa. I vissa fall kan det krävas juridisk expertis för att navigera dessa situationer. För en privatperson utan tidigare juridisk erfarenhet är det sällan enkelt att ha fullständig insikt i rättigheter och rättspraxis. Vid vårdnadstvister finns möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd från staten genom så kallad rättshjälp, för att täcka de legala kostnaderna.

Utfallet av en vårdnadstvist påverkas av en mängd faktorer, och som förälder är det av yttersta vikt att söka rätt hjälp. Hos Stampens Advokatbyrå kan du finna den vägledning och det stöd du behöver. Att arrangera situationen på bästa sätt för ditt barn är både advokatbyråns målsättning och din egen ambition!

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ta juridisk hjälp vid en arvstvist

Ser man till familjerätt som juridisk gren så handlar det om en mer emotionell sådan. Det är skillnad mot att vara jurist med inriktning och specialisering på familjerätt än att vara jurist och syssla endast med affärsjuridik. Båda dessa områden är givetvis komplexa och kräver extrema kunskaper. Skillnaden ligger i att man inom familjerätt också ofta blir mer involverad i sina klienters öde. Ta bara en sådan sak som en arvstvist. 

Det talande för tvister och konflikter inom familjerätt är att de sker mellan personer som i grunden står varandra nära. Det kan, som vid en arvstvist, handla om bråk mellan släktingar och syskon eller som vid en vårdnadstvist handla om att två föräldrar tvistar om det käraste man har i form av sina barn.

 Just en arvstvist är speciell sett till att det handlar om stora känslor. En person – som många älskar – har avlidit och dennes egendom ska också fördelas bland de närstående. Hur denna fördelning ser ut regleras av vår svenska arvsrätt. Den talar om vem som har rätt att ärva och i vilken ordning, men trots detta så blir det ändå konflikter. 

Inte ovanligt att se en arvstvist i samband med ett dödsfall 

En arvstvist är långt ifrån ovanlig och räknas som en av de vanligaste tvisterna inom familjerätt. De stora känslorna i kombination med att det också kan handla om stora ekonomiska värden – hus, bilar, skog, mark och så vidare – kan ta fram det sämsta hos människor. Känner man sig som släkting förfördelad så kan detta leda till att man inleder en arvstvist. 

Viktigt om detta sker är att man direkt också ser till att få juridisk hjälp – oavsett vilken sida man står på. Genom att anlita en advokat inom familjerätt får man dels en person som för ens talan och som sköter all kommunikation, dels så får man också en juridisk kunnig person som kan hjälpa till att reda ut vad som är rätt och fel och som kan medla mellan parterna. Det kan ofta leda till att en arvstvist löses innan den når domstol och att såren inte blir så djupa. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik