En guide till ensam vårdnad: När, varför och hur

Barnets väl och ve är det primära fokuset i alla vårdnadsbeslut. Oftast innebär det bästa för barnet att ha båda föräldrarna i sitt liv. Men det finns situationer där det inte är optimalt, och i dessa fall kan ensam vårdnad komma på tal.

När ett ogift par får barn är modern den automatiska vårdnadshavaren, om inte en gemensam vårdnadsanmälan görs till kommunens socialtjänst. Om föräldrarna däremot är gifta delar de automatiskt vårdnaden av barnet. Vid skilsmässor går det ofta att lösa det praktiska med växelvis boende och gemensam vårdnad, vilket i många fall kan vara det bästa för barnet.

När ensam vårdnad kan bli aktuell

Det finns tillfällen då en av föräldrarna anses olämplig som vårdnadshavare. Detta kan bero på allvarliga psykiska problem, missbruk, eller andra livsförhållanden som anses skadliga för barnet. Ibland kan brist på samarbetsförmåga mellan föräldrarna vara så påtaglig att ensam vårdnad bedöms vara det bästa för barnet. I dessa situationer kan vårnadstvister uppstå, och beslutet om ensam vårdnad fattas.

Att ansöka om ensam vårdnad bör aldrig baseras på personliga känslor av bitterhet mot den andra föräldern. Barnets bästa måste alltid prioriteras. En förälder kan frivilligt överlåta vårdnaden till den andra. För detta kontaktas socialtjänstens familjerättsenhet för att upprätta ett avtal. Om överenskommelse inte kan nås genom samarbetssamtal, kan en stämningsansökan om vårdnad lämnas in till tingsrätten. Om den andra föräldern motsätter sig blir det startskottet för en vårdnadstvist.

Det är viktigt att komma ihåg att även om en förälder får ensam vårdnad, betyder det inte att den andra föräldern förlorar rätten att träffa sitt barn. Umgängesrätten finns kvar, förutsatt att det ligger i barnets intresse. Varje beslut bör alltid fokusera på barnets bästa.

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Vårdnadstvist Stockholm – viktigt att veta

Att antalet vårdnadstvister i Sverige ökat under senare år ett faktum och en anledning till detta spås vara att man kan ange samarbetsproblem som ett skäl till varför man som vårdnadshavare vill söka ensam vårdnad och inleda en vårdnadstvist i Stockholm. 

Det handlar om ett relativt diffust begrepp som kan misstolkas och användas lite väl godtyckligt. Att den andra vårdnadshavaren missar en lämning av barnen är under all kritik – men är det verkligen skäl för att inleda en vårdnadstvist i Stockholm? 

Det är givetvis något som avgörs från fall till fall, men i många fall så kan man se en vårdnadstvist i Stockholm handla om någonting annat än att den andre vårdnadshavaren är olämplig och inte erbjuder en stabil, trygg och hälsosam miljö för barnen att vistas i. 

Samarbetssamtal kan vara lösningen 

Många vårdnadstvister är nödvändiga, andra kan ofta lösas genom konstruktiva samarbetssamtal inom familjerätten. Viktigt att veta är att man alltid utgår från barnens bästa vid en vårdnadstvist i Stockholm och att utgångspunkten i detta är fortsatt gemensam vårdnad. Något som innebär att man också måste leda fram ganska tung bevisning kring den andres lämplighet som vårdnadshavare. 

Påfallande ofta kan nämnda samarbetssamtal vara det som löser upp knutarna och skapa mer konstruktiva lösningar gällande boende, skola och andra saker som rör vårdnaden. 

Anlita en jurist inom familjerätt 

Skulle det däremot handla om en vårdnadstvist i Stockholm där alla andra vägar är stängda och där det de facto finns fog för att man måste söka ensam vårdnad så är rådet att man så snart som möjligt tar professionell hjälp och anlitar en advokat specialiserad på familjerätt. 

Det är viktigt dels sett till att man får en juridisk expertis som kan vinna målet, dels också sett till att man får stöd och stöttning genom en väldigt jobbig process. 

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

När en vårdnadstvist blir lösningen

Det är svårt att vara förälder, men det är ännu svårare ifall samarbetet med den andra föräldern inte fungerar. Ibland kan det till och med gå så långt som till en vårdnadstvist inom familjen.

Man brukar säga att ingen vet vad som sker bakom lyckta dörrar i ett hem. Och så är det ofta. För även de mest välordnade och utåt sett lyckliga familjer kan ha mörka och mycket skadliga hemligheter som ingen känner till mer än de själva. Det kan handla om starka olika åsikter, eller så kan det handla om mycket mer allvarliga problem som psykisk eller fysisk misshandel, missbruk eller en sjukdom som påverkar familjen. I många fall kan det vara så pass stora problem att det påverkar barnen och föräldraskapet allvarligt, även om man väljer att fortsätta vara kvar i relationen.

Vårdnadstvist för barnets bästa

I andra fall kan det vara problem som fortsätter påverka barnen och föräldraskapet även fast relationen är slut mellan föräldrarna. I sådana fall kan det bli tvunget att inleda en vårdnadstvist för att det ska infinna sig ett lugn för barnen och föräldrarna. En vårdnadstvist som kan gå mycket hett till, eller som i vissa fall kan gå smidigare än vad man kanske först hade trott. En vårdnadstvist ska alltid få en lösning som är för barnets bästa. Men ibland kan det bästa för barnet vara att den ena föräldern kan känna sig trygg och säker. Så kan fallet vara ifall en förälder misshandlar den andra eller levererar allvarliga hot. Men det kan även vara så att det är ett samarbete som hela tiden havererar då man har mycket olika åsikter om barnen, eller den ena föräldern medvetet går in för att sabotera för den andra. Dock är det även vanligt att man väljer en vårdnadstvist när det är en direkt påverkan på barnet. Det kan handla om misshandel på barnet, misskötsel av barnet eller att föräldern har någon typ av sjukdom, handikapp eller missbruk som gör att barnets välmående riskeras.

Oengagerade föräldrar i vårdnadstvist

Sist men inte minst finns det även fall där en förälder mister vårdnaden på grund av att den inte deltar i barnets uppväxt överhuvudtaget. Kanske har den inget intresse av barnet eller så bor den så pass långt bort att den inte praktiskt kan delta i beslut gällande barnets uppfostran eller liv. En vårdnadstvist kan därför ha många olika anledningar och även olika resultat. Läs mer om vårdnadstvist på denna sajt: vårdnadstvist.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad